Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov,ktoré kupujúci poskytol pri vyplnení objednávky povoľuje dotknutá osoba správcovi PHARMACENTRUM, spol. s. r. o., Ďumbierska 32, 831 01 Bratislava, IČO: 35929472, e-mail:pharmacentrum@soslekaren.sk, kontakt:02 / 54771178, zodpovedný farmaceut RNDr. Mária Mušková, číslo povolenia 05122/2021HF  ( ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje:

► meno a priezvisko

► názov spoločnosti

► adresa

► e-mail

► telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti s poskytovateľom údajov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môže spracovávať aj poskytovateľ webhostingu: WEDOS Internet, a .s., Masarykova1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika. Inému spracovateľovi sa údaje neposkytujú.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

♦ vziať súhlas kedykoľvek späť

♦ vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame

♦ vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov

♦ vyžiadať si u nás výpis týchto osobných údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť

♦ požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov

♦ v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Zákonný účel a dôvod spracovania osobných údajov

1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. B) Zákona.

2.Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu-zasielanie obchodných oznamov a newsletterow v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom-pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky(meno, priezvisko, adresa, kontakt).Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy-bez týchto údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a plniť zo strany prevádzkovateľa. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších mareketingových aktivít.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru alebo realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a zaisťujúce marketingové služby.

Záverečné ustanovenia

-odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

-s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu na objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky.

-prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť.

 

 

                                               Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dna 23.8.2021

Odporúčame